Menu

Begeleiding

Sluiten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan

Het Huygens College biedt ondersteuning voor leerlingen die extra zorg of juist meer uitdaging nodig hebben.

Zorg staat centraal

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Op het Huygens College is die ondersteuning volop aanwezig. Wij bieden leerlingen:


 • kleinere klassen (ongeveer 18 leerlingen);
 • mentoruren;
 • de mentor die meerdere lessen geeft aan zijn/haar klas;
 • diverse workshops en projecten in de onderbouw (pestworkshops, 'Liefde is'-voorlichting, plannen en organiseren);
 • het aanbod aan ondersteunende trainingen zoals remedial teaching, huiswerkbegeleiding, bijles en studievaardigheden;
 • de inzet van leerlingbegeleiders
 • de inzet van leerlingbegeleiders;
 • de inzet van de zorgcoördinator;
 • de inzet van de anti-pestcoördinator;
 • de inzet van de decaan;
 • de inzet van een begeleider passend onderwijs die verbonden is aan de school (BPO);
 • Ouder- en kindadviseur verbonden aan de school;
 • de samenwerking tussen de verzuimcoördinator en de leerplichtambtenaar;
 • de samenwerking met de buurtregisseur.

Voor leerlingen die extraondersteuning nodig hebben
is er een aanbod aan ondersteunende trainingen zoals:

 • FRT (faalangstreductietraining)
 • SOVA (sociale vaardigheidstraining)
 • ART (agressie regulatie training)
 • RT (remedial teaching)
 • startcoaching voor ouders en leerlingen om de overgang van de basisschool naar de brugklas goed te laten verlopen (in samenwerking met de weekendacademie)

Faalangstreductietraining
Sommige leerlingen komen ondanks een goede voorbereiding niet tot de gewenste resultaten tijdens toetsmomenten. Als dit het geval is, kan faalangst de oorzaak zijn van de achterblijvende cijfers. In overeenstemming met ouders kan de leerling een test maken om te beoordelen of er mogelijk sprake is van faalangst. Als dit het geval blijkt, dan kan de leerling deelnemen aan een training om beter met de angst om te kunnen gaan. Training gebeurt in groepjes van maximaal acht personen.

Sociale vaardigheidstraining
Sommige leerlingen vinden het moeilijk om snel aansluiting te vinden bij anderen of hebben moeite met zich voldoende weerbaar opstellen tegen hun leeftijdgenoten. Als dit wordt gesignaleerd, dan kan de leerling een sova training volgen. Er wordt getraind in groepen van maximaal acht leerlingen. Verwijzing gebeurt door de mentor en leerlingbegeleider.

Agressie regulatie training
Sommige leerlingen hebben moeite om op een adequate manier hun boosheid te uiten. Ze worden erg kwaad en gaan dan over grenzen van anderen heen. Dit kan gebeuren door te gaan schelden, slaan of schoppen. Als deze problemen vaker voorkomen dan incidenteel, dan kan gedacht worden aan agressie regulatie training. Jongeren leren hier op een adequate manier uiting te geven aan hun gevoelens en op een sociaal-handige manier uiting te geven aan hun boosheid.

Remedial Teaching (RT)
Wekelijks komt een groepje van maximaal acht leerlingen bij elkaar. Zij krijgen ondersteuning voor de vakken Nederlands en rekenen. De remedial teacher onderzoekt waarin een leerling een achterstand heeft. Vervolgens wordt er een handelingsplan met doelen opgesteld. Daarin staat beschreven hoe de begeleiding voor een bepaalde periode eruitziet. De doelstelling na de RT-periode is dat de leerling in staat is om op het niveau van de klas mee te draaien. Hierbij worden wij ondersteund door de Weekend Academie.

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam op het Huygens College bestaat uit een zorgcoördinator, leerlingbegeleiders en een schoolpsycholoog. Daarnaast zijn er een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en een Ouder-Kind-Adviseur (OKA) in een adviserende rol aanwezig. De school werkt ook samen met een schoolarts, schoolverpleegkundige en een leerplichtambtenaar.

Passend onderwijs
Sinds de invoering van de Wet op Passend Onderwijs werken scholen vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Bij iedere leerling wordt bepaald wat hij of zij nodig heeft aan ondersteuning en begeleiding om deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. De aanpak en planning van die ondersteuning wordt verwerkt in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Lees meer over de zorgstructuur in het Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025.

Lees meer over dyslexie in het dyslexieprotocol.

Bekijk het Overzicht ondersteuning Huygens College.