Citaten uit het inspectierapport

 

“De kwaliteit van het onderwijs op de afdelingen vmbo-b en vmbo-k van het

Huygens College is voldoende. We hebben zowel de onderwijsresultaten, het

onderwijsproces als de kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld.

De leerresultaten in beide afdelingen zijn stabiel en voldoende. De school wil

leerlingen kansen geven en slaagt daar ook in, mede dankzij een sterk

persoonlijk mentoraat en een goede begeleidingsstructuur. De lessen zijn

gestructureerd en er heerst over het algemeen een plezierig leerklimaat. De

school werkt opbrengstgericht waarbij leerlingen gestimuleerd worden het beste

uit zichzelf te halen.

De school zet professionele instrumenten in om de leerresultaten en de kwaliteit

van de zorg en de lessen verder te verbeteren. De school is kortom 'in control'

en continu op zoek naar mogelijkheden voor verbetering. Voor de komende

periode wil de school werken aan het verder verdiepen van differentiatie in de lessen.”

“De onderwijsresultaten van de afdelingen vmbo-b en vmbo-k van het Huygens

College zijn voldoende. Het Huygens College wil haar leerlingen de kans geven

op een hoger schoolniveau terecht te komen dan het advies van de basisschool

(opstromen). Voor een aanzienlijk deel van de leerlingen slaagt de school in die

opzet: indicator R1 ligt ruim boven de norm.” ( R1 is het niveau waarop zitten ten opzichte van het advies van de basisschool)

“Ook indicator R2 laat een positief resultaat zien: in de onderbouw blijven relatief weinig leerlingen zitten. Ook de bovenbouwindicatoren geven - op beide afdelingen - een gunstig beeld van de resultaten. Zittenblijven en afstroom naar een lager niveau komen weinig voor. Ten slotte behalen beide afdelingen hoge gemiddelde eindexamencijfers. Een sterke begeleidingsstructuur met daarin centraal het persoonlijke mentoraat verklaart in belangrijke mate deze positieve resultaten. Daarnaast is er op alle niveaus sprake van een opbrengstgericht werkwijze.”

“Docenten leggen de stof begrijpelijk uit, in prettige interactie met de leerlingen.”

“De mentoren die wij spraken, weten wat zij moeten doen en voelen zich op een professionele

wijze betrokken bij de leerlingen. Mede daardoor is er sprake van een goede vertrouwensbasis.”

“ Een sterk punt in de ondersteuning is ook de grondige wijze waarop de school de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld brengt.”

 

We zijn gepast trots op de bevindingen van de inspectie; We zullen echter blijven werken aan verbeteringen omdat we van mening zijn dat het altijd nog beter kan.

 

Klik hier voor het volledige inspectierapport (conceptversie).