Na de bewonersavonden van 10 januari en 11 april jl., heeft het Huygens College in samenwerking met stadsdeel West een 3e bewonersavond georganiseerd op 10 oktober. Met de buurtcontactgroep was al eerder overlegd dat na een inventarisatie van de stand van zaken, er nu gekeken moest worden hoe de relatie school en buurt nog beter zou worden door voorstellen te concretiseren.

Na een terugblik op ingezette verbeteracties en een uitleg over projecten sociale vaardigheden, bleek bij navraag dat er bijna geen klachten meer waren uit de buurt. Wel was er ongenoegen over het tekort aan fietsenrekken in de buurt. Vertegenwoordigers van stadsdeel Oud-West gaven aan dat men al bezig is met het zoeken naar een geschikte plek voor fietsenrekken bij de school. 

Tijdens de avond zijn enkele voorstellen in het kader van school en buurt genoemd. Enkele voorstellen zijn het betrekken van buurtbewoners bij gastlessen, interviews met buurtbewoners en leerlingen, het schoolgebouw beschikbaar stellen voor buurtactiviteiten en of cursussen, een fotoproject in Oud-West opzetten en mogelijkerwijs inzet van ouders en buurtbewoners bij de studiezaal, bibliotheek en of excursies.

Op 8 november (dag van de dialoog) zullen leerlingen met buurtbewoners en mensen die werken in Oud-West, om de tafel zitten op verschillende plekken in Oud-West om te praten over het thema  ‘Hier ben ik op mijn plek’.
Het doel van de Dag van de Dialoog is dat men elkaar ontmoet en van gedachten wisselt over het thema. In kleine kring worden dan ervaringen uitgewisseld aan de hand van het thema. Het Huygens College heeft al vaker meegedaan aan de dag van de dialoog maar deze keer zullen er meer leerlingen uit de derde klas mee gaan doen. Stadsdeelvoorzitter Martine Kuitenbrouwer is positief over de dag van de dialoog en beloofde dat bewoners uit Oud-West een uitnodiging voor deze dag zouden krijgen.

Alle aanwezige buurtbewoners waren tevreden over de huidige gang van zaken en willen daadwerkelijk meedenken en of helpen aan het uitwerken van de voorstellen. Belangrijk is dat buurtbewoners een overzicht krijgen van alle mogelijke schoolactiviteiten waar buurtbewoners een rol in kunnen spelen.