begeleidingZorg staat centraal

Naast de kwaliteit van het onderwijs staat op het Huygens College de zorg voor de leerlingen centraal.
 
Dit blijkt uit:
  • kleinere klassen;
  • de steunlessen en extra uren voor taal en rekenen;
  • betrokken mentoren en mentoruur; 
  • het aanbod aan ondersteunende trainingen zoals;
   • FRT (faalangstreductietraining)
   • SVT (sociale vaardigheidstraining);
   • RT (remedial teaching) 
  • de inzet van leerlingbegeleiders; ieder leerjaar heeft een eigen leerlingbegeleider die veel contact heeft met ouders en kinderen.

Remedial Teaching (RT)

Remedial teaching wordt wekelijks gegeven voor de vakken Nederlands en rekenen in kleine groepjes van maximaal 8 leerlingen. De remedial teacher probeert een beeld te krijgen van de vaardigheden waarin een leerling een achterstand heeft. Daarnaast wordt er een handelingsplan met doelen opgesteld. Daarin staat de begeleiding voor een periode beschreven.
Het is de bedoeling is dat leerling na de RT-periode voldoende vaardigheden bezit om op het niveau van zijn of haar klas mee te draaien.
 
Ondersteuningsteam
Op school is een ondersteuningsteam aanwezig met een zorgcoördinator, leerlingbegeleiders en schoolpsycholoog. Daarnaast werkt in de school een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en een ouder-kindadviseur (OKA), De school werkt verder samen met schoolarts en schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar
 

Passend onderwijs

Sinds de invoering van Passend Onderwijs werken scholen en ook het Huygens College vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit betekent dat bij iedere leerling wordt bepaald wat deze nodig heeft aan ondersteuning en begeleiding om onderwijs te kunnen volgen en zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkeling en hoe dit wordt uitgevoerd op school. Dit wordt vervolgens, wanneer extra ondersteuning nodig is verwerkt in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
 
In het schoolondersteuningsplan 2017-2018 is uitgebreide informatie over de zorgstructuur te vinden.